Om å bo i borettslag


Borettslag er et eget selskap hvor beboerne eier hver sin andel i laget. Med hver andel følger det rett til å bo i en angitt leilighet og rett til å bruke fellesarealene. Borettslagets eiendom består av bygninger med boliger og fellesanlegg, samt uteområder.

Hva er en andelseier?

Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du andelseier i borettslaget. Det vil si at du eier en andel i borettslaget sammen med de andre andelseierne, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene.

Hva betyr borett?

Som andelseier har du enerett til å bruke boligen din i borettslaget, samt benytte deg av fellesarealene både inne og ute. Borettslagsloven inneholder lover og regler om hvilken borett du har i et borettslag.

Felleskostnader

Når et borettslag bygges blir det delvis finansiert av et felleslån med sikkerhet i borettslagets eiendom, og delvis av et innskudd som betales av boligkjøperen. Dine månedlige innbetalinger til borettslaget kalles felleskostnader. Disse skal dekke borettslagets totale utgifter. Felleskostnadene dekker renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld, forsikring, forretningsførsel og administrasjon, revisjon, kommunale avgifter og utvendig vedlikehold. Det varierer fra borettslag til borettslag hva som dekkes av felleskostnadene.

Finansiering av boligen

Boligens totalpris er kjøpesummen du betaler til selger og din andel av borettslagets fellesgjeld. Du må selv ordne finansiering av kjøpesummen ved å bruke egenkapital og/eller ved å ta opp lån. Din del av fellesgjelden overtar du automatisk når du blir eier av boligen.

Hvem bestemmer i borettslaget?

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet og kan ta avgjørelser som den enkelte andelseier må rette seg etter. Alle andelseierne har rett til å delta på det årlige møtet, komme med forslag til fellestiltak og stemme over saker som gjelder borettslaget. På generalforsamlingen velger deltakerne et styre som skal ha ansvaret for den daglige driften av borettslaget. Styret tar alle beslutninger i den daglige driften og skal ivareta andelseiernes interesser. Styret må følge borettslagsloven og vedtektene.

Vedlikehold

Som andelseier har du ansvar for alt innvendig vedlikehold, også utskiftning av innretninger i boligen. Ytre vedlikehold er borettslagets ansvar. Det vil si at borettslaget har ansvar for at tak, fasader, fellesanlegg og uteområder holdes i god stand. Ansvar for vedlikehold reguleres i vedtektenes punkt 5.

Vedtekter og husordensregler

De viktigste reglene for et borettslag, i tillegg til borettslagsloven, er vedtektene. Vedtektene inneholder blant annet bestemmelser om hvem som har plikt til å vedlikeholde bygningene. De fleste borettslag har også husordensregler og regler for dyrehold. Husordensregler er mer praktiske enn vedtektene, og skal sikre at alle som bor i laget trives og har et godt bomiljø.

Forsikring

Bygningene er forsikret gjennom borettslaget. Andelseierne må selv forsikre eget innbo og løsøre.

Forkjøpsrett

I noen borettslag har andelseierne forkjøpsrett når leiligheter i borettslaget selges. I Alaskasvingen borettslag har ikke andelseierne forkjøpsrett. Dette er regulert i vedtektenes punkt 3.1.

Fremleie

Som andelseier kan du la andre bruke boligen din for en periode på inntil tre år. Forutsetningen er at du selv eller en i nær familie har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene. I tillegg har du en ubegrenset rett til å overlate bruken av boligen til nær familie. Foreldre kan kjøpe en bolig som en sønn eller datter skal bo i, eller omvendt.

Dersom du ønsker å leie ut for en periode på mer enn tre år, må du i tillegg ha en god grunn for fraværet fra boligen, for eksempel arbeid eller studier. Det er viktig å huske er at du alltid må søke borettslagets styre om tillatelse før du lar andre bruke boligen din.


Til siden praktisk informasjon. >