Regler for dyrehold i Alaskasvingen borettslag

Regler for dyrehold er et vedlegg til Husordensreglene.

Anskaffelse av husdyr må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av styret etter uttalelse fra borettshavere i samme bygg. Samtykket kan tilbakekalles.

Hundeeiere/eiere av husdyr må overholde følgende regler:

 1. Husdyr skal holdes i bånd innenfor borettslagets område. For øvrig gjelder politivedtektene i Tromsø kommune.

  Viser til paragraf 24 Båndtvang m.m.
  «1. På offentlig sted i Tromsø sentrum, i sentrumsnære boligområder og i bydelene er det forbudt å la hunden gå løs.»

 2. a)
  Husdyreiere er forpliktet til straks å fjerne ekskrementer dyret etterlater seg på borettslagets område, også utenfor egen inngang. Viser også til samme paragraf i politivedtektene:

  «3. Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted.»

  b)
  Husdyr skal ikke stå ute. De må heller ikke sjenere omgivelsene med bjeffing eller hyling.

  c)
  Husdyr må ikke plasseres i svalganger eller fellesarealer.

  d)
  Eiere av husdyr er ansvarlige og erstatningspliktige for enhver skade som deres hund måtte påføre person eller eiendom i borettslaget, for eksempel riper i dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg med mer.

  e)
  Dersom det kommer berettigede klager over at hundeholdet/husdyrholdet sjenerer naboer med lukt, bråk eller på annen måte, skal naboene først forsøke å løse problemene seg imellom. Hvis minnelig ordning ikke kan oppnås, sendes skriftlig klage over forholdet til styret i borettslaget. Styret plikter å behandle klagen, etter først å ha innhentet opplysninger fra begge parter.

  f)
  Disse reglene er å betrakte som en del av husleiekontrakten vedrørende leiligheten, og brudd på disse reglene blir å betrakte som vesentlig mislighold av husleiekontrakten.

Endringer i reglene for dyrehold kan bare foretas av generalforsamlingen i borettslaget.