Husordensregler for Alaskasvingen borettslag

1. Innledning

Alaskasvingen borettslag er et andelslag hvor andelseierne i fellesskap eier byggene. Andelseierne er i fellesskap ansvarlige for at eiendommen holdes i god stand og at borettslagets omdømme er best mulig. Det er også andelseierne selv som må sørge for ro orden og trygghet i hjemmet, og dermed heve borettslagets og strøkets anseelse.

For å oppnå dette og for å skap best mulig forhold mellom de enkelte andelseiere, gis det følgende enkle husordensregler som det er i hver enkelt andelseiers interesse å overholde.

Disse reglene inngår som en del av husleiekontrakten for Alaskasvingen borettslag, og brudd på reglene blir å betrakte som mislighold av leiekontrakten. Det vises for øvrig til husleiekontrakten som inneholder bestemmelser om leierens plikter og ansvar.

2. Bruk av leiligheten og fellesrom

2.1
Ingen leilighet eller fellesrom må brukes slik at man sjenerer andre leieboere. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 2300 til kl. 0700. Sjenerende støy som for eksempel sang og musikkøvelser, boring og banking er ikke tillatt i tidsrommet fra kl. 2000 til kl. 0800.

2.2
God bokultur er at man varsler naboer hvis man skal ha festlig sammenkomst som kan medføre noe mer støy enn alminnelig, og som kan vare ut over det tidspunkt som det vanligvis skal være ro.

2.3
Det er ikke tillatt å riste tøy, gulvmatter og tepper i svalganger, trapperom, vinduer og fra balkonger, men fra egne anviste plasser. Det skal ikke tørkes klær i svalgangene eller på fellesrom.

2.4
Det er kun tillatt å benytte elektrisk eller gassgrill på balkongene. Av branntekniske hensyn er derfor vanlige kullgriller ikke tillatt. Grilling bør foregå på anvist plass.

2.5
Utøvelse av næringsvirksomhet må avtales med styret.

3. Korttidsutleie av egen andel

Kortidsutleie av egen andel (leilighet) gjennom tjenester som for eksempel Airbnb, Booking.com og lignende, er endret i lovverket fra 1. januar 2020.

Leiligheten kan leies ut i 30 døgn i året uten samtykke fra styret.

Ved gratis utlån av boligen uten økonomisk kompensasjon, regnes dette også med i de 30 dagene.

Det er ikke lov å utvide grensen utover 30 dager.

Styret skal informeres i forkant hvor mange personer som skal leie/låne leiligheten og hvilket tidsrom dette skal gjelde for. Det skal oppgis navn og telefonnummer til minst en av de som leier. Dette skal meddeles styret på e-post: post@alaskasvingen.no. Utleier er pliktig til å informere om husordensreglene på et språk som leietaker forstår.

4. Skader

4.1
Når skader på borettslagets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person og/eller dennes barn, vil vedkommende, eller dennes foresatte, bli gjort økonomisk ansvarlig. Skader må elles dekkes av husleieinntektene i borettslaget.

4.2
Snørydding av balkong er hver enkelt andelseiers ansvar. Eventuelle skader som måtte oppstå på grunn av mangelfull snørydding skal dekkes av andelseier.
Snørydding fra balkong skal kun utføres på avtalte snø ryddedager for hele borettslaget. Her inngår det også at alle hjelper til med å fjerne snø fra plattingene til leilighetene på bakkeplan.

4.3
På grunn av til tider sterk vind må det ikke oppbevares løse gjenstander på balkongen og i svalgangene, som kan tas av vinden og påføre skade.

5. Bygningsmessige forandringer

5.1
Bygningsmessige forandringer i leilighet må godkjennes av styret.

5.2
Flaggstenger, markiser, skilt, antenner og lignende må ikke settes opp uten styrets samtykke.

6. Radio og TV

6.1
Feil ved antenneanlegget meldes omgående til teleleverandør, etter først å ha undersøkt om det er feil med eget apparat. Det må bare benyttes originale tilkoplingskabler.

6.2
Det er ikke tillatt med egen parabolantenne.

7. Låsing av dører etc.

7.1
Dører til fellesrom skal alltid holdes låst.

7.2
Det er ikke tillatt å la barn leke i heis eller garasje. Røyking og bruk av åpen ild er ikke tillatt i innvendig fellesareal.

8. Lufting og behandling av teknisk utstyr

8.1
Montering av avtrekksvifter i avtrekkskanaler er yttervegger er forbudt.

8.2
Det må ikke kastes ting i klosettet for eksempel bleier, matrester, sanitetsbind og lignende, som kan tette til avløpet.

9. Renhold, barnevogner og sykler

9.1
Beboerne er ansvarlig for å holde gang, trapp og fellesrom i ryddig stand.

9.2
Barnevogner kan plasseres i svalganger, men på en slik måte at de ikke er til hinder for vanlig ferdsel, jf. Brannforskriftene.

9.3
Fellesarealer skal ikke brukes til oppbevaring og lagring, jf. Brannforskriftene.

9.4
Sykler skal plasseres på egne anviste plasser.

10. Søppel

10.1
Søppel skal sorteres etter kommunale anvisninger og må pakkes forsvarlig inn. Det er strengt forbudt å kaste brennende ting eller oljeavfall i avfallsløsningen.

10.2
Det er ikke tillatt å oppbevare søppel i svalgangene eller i andre fellesarealer.

11. Grøntanlegg

11.1
Grøntanlegg med planer og beplantninger er felleseiendom, og vedlikeholdet bekostes av beboerne. Bruksplener skal brukes med forsiktighet. Enhver skal bidra til å verne anlegget.

11.2
Det er ikke tillatt å legge ut mat til fugler og dyr. Dette trekker rotter og mus til eiendommen.

12. Dyrehold

Det skal i fellesskap utarbeides egne regler for dyrehold. (Se eget vedlegg).

13. Regler for parkering og bruk av motorkjøretøy

13.1
Det forutsettes at all kjøring med motorkjøretøy foregår på en mest mulig forsiktig måte og at kjøringen er av kortest mulig varighet. Vanlig ferdsel med motorkjøretøy på gangveiene er i utgangspunktet strengt forbudt. Ferdsel er kun tillatt for av og på lossing. Bruk av horn og rusing av motor er strengt forbud. Det er ikke tillatt å la motor gå på tomgang.

13.2
Parkering av biler skal kun skje på faste anviste plasser.

13.3
Det er anlagt gjestparkering for biler. Disse er tillatt brukt av andelshaverne, håndverkere som jobber på borettslaget og korttids besøkende. Parkering over lengre tid av andelshaveres familie/besøkende skal alltid godkjennes av styret.

13.4
Det er ikke tillatt å leke på parkeringsplassene eller i garasjen.

13.5
Reparasjonsarbeid og vask av motorvogn er ikke tillatt i garasjeanlegget eller i fellesarealene.

13.6
Det er ikke tillatt å oppbevare flytende brensel, bensin, olje eller andre brennbare stoffer i garasjeanlegget eller fellesarealene. Slik oppbevaring må av den enkelte oppbevares i henhold til brannforskriften.

14. Meldinger, rundskriv etc.

14.1
Informasjon fra styrer til andelshaverne kan sendes skriftlig eller ved oppslag på felles oppslagstavle.

14.2
Meldinger til andelshaverne fra styret eller de styret bemyndiger, skal gjelde på samme måte som husordensreglene, som en del av leiekontrakten.

Vedlegg: Regler for dyrehold


Endringer Husordensregler:
3. Nytt punkt vedtatt i generalforsamlingen 8. juni 2023.
13.3 Endring av tekst vedtatt i medlemsmøte 8. juni 2023.